Behandelovereenkomst

BEHANDELOVEREENKOMST

 

De BATC Complementair Therapeut CMMF Drieënhuizen-Boerenkamp

 (Intuïtie Guasha- & massagepraktijk) en:

Voornaam:———————————————– ——- Achternaam:———————————————

Adres:———————————————                     Pc/Plaats: ————————————————–

Telefoonnummer:——————————-

e-mail:————————————————————————-

Geboortedatum:———————————

 

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

¨ Ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.

 

Aldus naar waarheid ingevuld te ———- —————-        d.d. ———–/ ————–/ 20———–

 

BATC Complementair therapeut

CMMF Dieënhuizen-Boerenkamp                      Cliënt,

—————————————————-          —————————————————————–

Bij minderjarigen (tot 16 jaar):

Handtekening ouder/voogd 1                            Handtekening ouder/voogd 2

—————————————————-          —————————————————————–

 

Naam BATC Complementair therapeut: CMMF Drieënhuizen-Boerenkamp

BATC beroepsaansluitnummer :      BR-02482            –

Klacht enTuchtrecht nummer  :      KB 1612.2073      –

AGB zorgverlenersnummer     :      90105044             –

 

 • De BATC Complementair Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC

 

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Complementair Therapeut te

 

 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen

 

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

 • De BATC Complementair Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de

 

 • De BATC Complementair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 

 • De BATC Complementair Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen

 

 • De BATC Complementair Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 

 • De BATC Complementair Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend

 

 • De BATC Complementair Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden

 

 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 

 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Complementair Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Complementair Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Complementair Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

 • De BATC Complementair Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 

 • De BATC Complementair Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per betaalverzoek of kan per consult overgemaakt Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.

 

 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:
  de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.

 

 • De BATC Complementair Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.